Načo sú nám polyméry a prečo z nich robíme (nano)kompozity?

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
  • Prednášajúci: Ing. Mária Omastová, DrSc.,
  • Dátum a čas začiatku: 29. 09. 2017 11:00

Informácie

Obsah prednášky:
V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je polymér. Vzhľadom na podmienky a spôsob, ako polyméry vznikajú, rozoznávame polyméry prírodné (bielkoviny, celulóza, škrob, chitín atď.) a polyméry syntetické (polyetylém, polypropylén, polyvinylchlorid, polystyrén, polyamid, polybutadién, a iné). Neustály nárast výroby a spotreby polymérnych materiálov kladie stále väčšie nároky na zlepšovanie ich spracovateľských a úžitkových vlastností, preto sa začala rozvíjať nová skupina materiálov - kompozity. Všeobecne, výraz kompozit zahŕňa zložený heterogénny systém tvorený aspoň dvoma fázami, matricou a plnivom. Okrem kompozitov s polymérnou matricou poznáme kompozity s kovovou a keramickou matricou. Výsledné vlastnosti kompozitov závisia na rozdispergovaní plniva, na interakcii matice s plnivom a na mnohých iných faktoroch. Polymérne nanokompozity predstavujú novú triedu materiálov, pripravujeme ich zamiešaním nano-plnív do polymérnej matrice. Nanoplnivo musí mať aspoň jeden rozmer v oblasti nanometrov. Nanokompozity sú materiály s výrazne lepšími vlastnosťami pri nižšom obsahu plniva než v polymérne kompozity, kde sa použilo plnivo s rozmermi v mikro-škále. Na záver zistíte, kde všade sa uplatňujú a aký je ich potenciál pre budúcnosť.

Profil prednášajúcej:
Ing. Mária Omastová, DrSc. - Vedkyňa roka 2016
Ocenenie získala za aplikácie nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
Vyštudovala Technickú fyzikálnu a analytickú chémiu na Chemickotechnologickej fakulte STU. V roku 1994 absolvovala ročnú post-doktorandskú stáž na Ústave pre výskum polymérov v Drážďanoch v Nemecku. Od roku 1995 pracuje v Ústave polymérov SAV, kde je aktuálne vedúcou Oddelenia kompozitných materiálov. Okrem toho je členkou Učenej spoločnosti pri SAV, podpredsedníčkou Slovenskej chemickej spoločnosti, a zároveň reprezentuje Slovensko v European Polymer Federation. K ďalším významným oceneniam, ktoré získala patrí  - Medaila Daniela Belluša za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Prémia Slovenského literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas v kategórii technické vedy (II. miesto). Absolvovala niekoľko stáží ako pozvaný profesor na Univerzite Paris-7 vo Francúzsku.
Vo svojom výskume sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými nanočasticami alebo s inými polymérmi, organickými alebo anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach.
Špičkovú kvalitu jej výskumu potvrdzuje vysoká citovanosť publikácií (125 CC), široká medzinárodná spolupráca, pozvané prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách a zaradenie jej tímu do kategórie „špičkový“ v roku 2011 v hodnotení ARRA agentúry „Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV“.

Festivalový dotazník: Chémia je úžasná veda, ktorá ma neustále inšpiruje

Zdroj: CVTI SR

Newsletter

Zaregistrovať

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 akciami Marie Sklodowska-Curie.

Festival vedy  - Európska noc výskumníkov 2016 - 2017, Grantová zmluva, č. 723000

Novinky

všetky novinky

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2017 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie...