Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Obsahom tohto dokumentu sú informácie o podmienkach ochrany a spracúvania osobných údajov, ktoré vykonáva Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551 (ďalej len „Prevádzkovateľ") v súvislosti s ponukou svojich služieb v rámci organizácie podujatia Európska noc výskumníkov.

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých osôb, s ktorými komunikuje a stretáva ich pri svojich najrôznejších aktivitách. Vážime si vzájomnú dôveru a dbáme na dodržiavanie legislatívnych noriem, najmä na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb, a preto v plnej miere uplatňujeme požiadavky Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej ako „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás na adrese na adrese Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551, prípadne na emailovej adrese: info@sovva.sk.

Aké činnosti vykonávame ako Prevádzkovateľ?

Ako prevádzkovateľ vykonávame najrôznejšie spracovateľské činnosti, pri ktorých spracúvame aj osobné údaje fyzických osôb. Ide o spracovateľské operácie popísané nižšie. Osobné údaje, ktoré spracúvame ako Prevádzkovateľ uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby?

  • Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  • Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia GDPR.
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v zmysle čl. 19 Nariadenia GDPR.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

V prípade doplňujúcich otázok sme Vám k dispozícii na adrese Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551 alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@sovva.sk.

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.