Odhaľovanie tajom...

Odhaľovanie tajomstiev Slnka

  • Téma: Vesmír
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Astronomický ústav SAV
  • Prednášajúci:Mgr. Peter Gömöry, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 10:30
  • Dátum a čas konca: 27. 09. 2019 11:15

Odhaľovanie tajomstiev Slnka

Informácie

Obsah prednášky:

Slnko je výnimočná hviezda. Z ľudského pohľadu preto, že je zdrojom všetkého svetla, tepla a energie (samozrejme, ak nepočítame jadrové reakcie v atómových elektrárňach), ktorú na Zemi máme. Slnko je teda nevyhnutné pre život na Zemi. Z vedeckého hľadiska preto, že Slnko je jedinou hviezdou, ktorú môžeme pozorovať s vysokým priestorovým rozlíšením. To nám umožňuje študovať procesy a javy, ktoré prebiehajú aj na iných hviezdach, ale v oveľa väčších detailoch. Slnko je teda akýmsi laboratóriom, kde si môžeme otestovať teórie z rôznych astrofy-zikálnych oblastí. Prednáška je zameraná na stručné zhrnutie súčasných poznatkov o procesoch prebiehajúcich na Slnku, ale venuje sa aj otázkam na ktoré sa stále nepodarilo uspokojivo od-povedať. Hlavnými témami sú: Ako sa tvorí energia na Slnku? Ako prejde slnečným telesom a do-putuje až k nám? Aké javy prebiehajú v slnečnej atmosfére? A majú priamy vplyv na Zem a na nás? Čo spôsobuje, že vrchné časti slnečnej atmosféry majú vyššiu teplotu ako povrch Slnka?

Otázok je teda naozaj mnoho. Časť prednášky je preto venovaná ukážke, akým spôsobom pri-speje vybudovanie Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST) k zodpovedaniu tých, ktoré sú stále otvorené. 

Prednáška je určená pre žiakov 2. stupňa, študentov SŠ a dospelé laické publikum.

Profil prednášajúceho: 

Mgr. Peter Gömöry, PhD. je vedeckým pracovníkom na Astronomickom ústave SAV, od júla 2019 ako jeho riaditeľ. Hlavným oborom jeho vedeckej činnosti je výskum magnetických štruktúr a aktívnych javov v slnečnej atmosfére. V roku 2008 získal dvojročný post-doc pobyt na Univerzite v Grazi v Rakúsku. Okrem toho absolvoval ďalšie dva dlhodobé pobyty v zahraničí: na Leibniz-Institut für Astrophysik (AIP), Potsdam, Nemecko (6 mesiacov) a na Sterrekundig Instituut, Utrecht University, Holandsko (10 mesiacov), a ďalších 41 krátkodobých pobytov na významných, medzinárodných, vedeckých inštitúciách. Doteraz viedol a vedie celkovo 10 zahraničných a domácich vedeckých projektov, ktoré boli získané v rámci rôznych grantových schém napr.: H2020, FP7, APVV, VEGA a DFG. V školskom roku 2010/2011 viedol na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach cyklus prednášok „Vrchná atmosféra Slnka a slnečno-zemské vzťahy“. Od roku 2017 prednáša na PF UPJŠ predmet „Fyzika Slnka“. V súčasnej dobe vedie dvoch doktorandov. Je autorom, respektíve spoluautorom, 39 referovaných vedeckých prác pričom 23 z nich bolo uverejnených v karentovaných časopisoch. Na uvedené práce je evidovaných 283 citácií, z toho 255 v databáze WOS.