O čom je dátová v...

O čom je dátová veda?

  • Téma: Informatika
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Fakulta matematiky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 11:30
  • Dátum a čas konca: 27. 09. 2019 12:15

O čom je dátová veda?

Informácie

Obsah prednášky:

V prednáške predstavíme novú vedeckú oblasť Dátová veda, ktorá sa nachádza na rozhraní in-formatiky, matematiky a aplikačných domén. Na príkladoch ukážeme, prečo je táto oblasť zau-jímavá pre štúdium a nesmierne dôležitá pre modernú spoločnosť. Ukážeme tiež príklady vý-skumu v tejto oblasti z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. 

Prednáška je určená pre študentov SŠ a dospelé laické publikum.

Profil prednášajúceho: 

Tomáš Vinař je docentom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Vyštudoval informatiku na FMFI UK, potom absolvoval doktorandské štúdium na Univerzite vo Waterloo v Kanade a postdoktorandský pobyt na  Cornellovej univerzite v USA. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä oblasťou bioinformatiky, vyučuje tiež predmety v oblasti algoritmov a strojového učenie. Je garantom nového študijného programu Dátová veda.