Načo žijú lišajní...

Načo žijú lišajníky a čo nám prinášajú?

  • Téma: Botanika
  • Miesto konania: Online štúdio
  • Prezentuje: Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
  • Prednášajúci:Anna Bérešová
  • Dátum a čas začiatku: 24. 09. 2021 10:40

Načo žijú lišajníky a čo nám prinášajú?

Informácie

Huby tvoria veľkú a fylogeneticky rôznorodú skupina organizmov. Jej zástupcovia sa vyznačujú rozmanitým spôsobom výživy (trofie). Jedným z nich je symbióza s fotosyntetizujúcimi partnermi – riasami alebo cyanobaktériami. Tieto huby voláme lichenizované, alebo jednoducho lišajníky. Ich doménou je často extrém – tvoria podstatnú časť terestrickej biomasy v boreálnych zónach, epifytov v dažďových pralesoch, či biologických pôdnych krúst v suchých oblastiach. Sú hnacím motorom rozkladu organického materiálu v pôde, opadu, zúčastňujú sa na mineralizácii a humifikačnom procese, ako aj na rozklade mŕtveho dreva. Prispievajú k obohacovaniu ekosystémov o dusík, ovplyvňujú ich vodný režim a klímu. Sú dôležitým zdrojom potravy sobov, veveríc, hlodavcov, gazel, ale aj chrobákov či mravcov. V neposlednom rade nám slúžia ako bioindikátory znečistenia ovzdušia, klimatickej zmeny, intenzity využívania krajiny, zmeny stanovíšť i fragmentácie biotopov. Ukážeme si, kde okolo nás lišajníky sú, kedy rastú, ako vyzerajú, pozrieme sa do minulosti Zeme na fosílne odkazy lichenizácie, ako aj príklady využitia na bioindikačné účely. Na záver si povieme, ako môžeme zistiť, či teplomilný lišajník prvý krát nájdený u nás len nedávno, tu nie je v dôsledku globálneho otepľovania, ale už oddávna tu využíva vzácne refugiálne lokality.

O prednášajúcej:

Mgr. Anna Bérešová, PhD. je vedeckou pracovníčkou a riaditeľkou Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Zaoberá sa symbiózami, ktoré vytvárajú lichenizované huby – lišajníky, ich fylogeografiou a ekologickou biogeografiou, ako aj evolučnými procesmi v populáciách fylogeograficky zaujímavých lišajníkov s dôrazom na druhy s centrom rozšírenia v Mediteráne. Zaujímajú ju ekologické aspekty týchto lišajníkov, ich ekologické niky a biosystematika. Dlhodobo sa venuje štúdiu biodiverzity lišajníkov Slovenska a Karpát.