Čo sa skrýva pod ...

Čo sa skrýva pod zemou?

  • Téma: Geológia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK
  • Prednášajúci:Bibiana Brixová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 10:00

Čo sa skrýva pod zemou?

Informácie

Prezentácia geofyzikálneho merania metódou GPR (Ground Penetrating Radar) - georadar. Získavanie informácií o vlastnostiach prostredia a polohe štruktúr a objektov pod povrchom zeme s využitím elektromagnetických impulzov. Georadar sa využíva hlavne v blízko-povrchovej (plytkej) geofyzike pre potreby: inžinierskej geológie (lokalizovanie priebehu inžinierskych sietí, monitorovanie kvality a porušenia ciest a asfaltu,...) hydrogeológie (prieskum podložia, určenie hĺbky hladiny podzemnej vody,...) pri riešení environmentálnych záťaží ako sú napr. skládky v archeológii (vyhľadávanie krýpt, hrobiek, jaskýň, zvyškov múrov a základov stavieb, starých priekop,...).