Život v mediálnej...

Život v mediálnej bubline

  • Téma: Médiá
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Anna Sámelová
  • Dátum a čas začiatku: 27. 09. 2019 16:00

Život v mediálnej bubline

Informácie

Obsah prednášky:

Prednáška sa tematicky zameriava na problematiku spätosti nových médií s ľudskými kognitívnymi návykmi a zručnosťami, t. j. s tým, akým spôsobom ľudia dominantne spoznávajú médiami sprostredkovaný svet okolo seba. Ukazuje sa totiž, že masmédiá sú kľúčovým faktorom k tomu, či ľudia majú dostatok podnetov na rozvoj kritického myslenia, alebo žijú uzavretí v sebe blízkom názorovom a hodnotovom prostredí (v rodine, komunite, obci, vidieku, meste, v globálnej dedine či online bubline). Prednáška prezentuje výsledky dlhodobého výskumu autorky v oblasti paradigmatických zmien, ktoré nastali po rozšírení online komunikácie a je súčasťou projektu APVV-18-0103 „Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy“.

Profil prednášajúceho:

PhDr. Anna Sámelová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila ako prvá riaditeľka Centier spravodajstva Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie po vzniku Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Bola šéfredaktorkou spravodajstva Rádia Twist. Je zakladajúcou členkou Medzinárodného tlačového inštitútu IPI na Slovensku, spoluautorkou Etického kódexu novinára a Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS. Spolupracovala na národnej komunikačnej stratégii Slovenskej republiky pri zavádzaní eura. Trikrát bola členkou poroty Novinárskej ceny Českej republiky. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike online spoločnosti a moci, faktov a pravdy v post-faktuálnej resp. post-pravdivej ére, problematiku zmediálneného sveta skúmala na Katedre médií, kognície a komunikácie Kodanskej univerzity v Dánsku. Je autorkou monografií o mravoch, cenzúre a editovaní a o moci a pravde v podmienkach RTVS.