14 - Mapovanie po...

14 - Mapovanie povodňového potenciálu, hrozby a rizika

  • Téma: Hydrológia
  • Miesto konania: V-klub
  • Prezentuje: Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
  • Prednášajúci:Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 30. 09. 2022 21:30

14 - Mapovanie povodňového potenciálu, hrozby a rizika

Informácie

Prednáška sa zaoberá tvorbou máp povodňového potenciálu, povodňovej hrozby a povodňového rizika a vysvetlením rozdielov medzi nimi. V úvode sa stručne zameriavame na základnú terminológiu týkajúcu sa povodní a legislatívu vzťahujúcu sa k tvorbe povodňových máp v rámci SR a EÚ. Hlavnou časťou prednášky sú ukážky máp povodňového potenciálu, hrozby a rizika a stručná charakteristika prístupov a vstupných dát pre ich tvorbu. V závere sa prednáška dotkne aj využitia povodňových máp v praxi.