7. Vplyv vodozádr...

7. Vplyv vodozádržných opatrení na krajinu

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Informácie

Laboratórium voda / 2. Technológie na manažment vody v krajine

Model kolobehu vody a vodozádržných opatrení v krajine

Prezentovaný model demonštruje kolobeh vody v životnom prostredí. Model pozostáva z dvoch častí, ktoré majú rovnaký terénny profil, ale odlišujú sa rozdielnym spôsobom manažmentu vody v urbanizovanej krajine.

Na jednej strane modelu sa nachádza krajina, ktorá je výrazne ovplyvnená ľudskou činnosťou v negatívnom slova zmysle. Je tu možné pozorovať intenzívny výrub a odlesnenie krajiny. Cez krajinu tečie napriamený vodný tok, bez prirodzených meandrov. Brehy toku sú bez nárastu vegetácie, čo spoločne s intenzívnym výrubom vedie k zlému spevneniu pôdy. Pri intenzívnych prívalových dažďoch tak nastáva, vyplavovanie pôdy do vodného toku. Lokálna poľnohospodárska pôda má podobu veľkých plôch s orbou po spádnici, čo podporuje rýchly odtok vody z krajiny. Takýto rýchly odtok vody z krajiny, zároveň vytvára veľmi dobré podmienky pre vznik povodňových vĺn.

Na druhej strane modelu sa nachádza krajina s presne opačným prístupom z pohľadu zadržiavania vody v krajine. V tejto sa nachádza zachovaný les, ktorý je schopný absorbovať veľké množstvo zrážkovej vody a v okolí vytvára lokálnu mikroklímu bohatú na vlhkosť. Sú tu vybudované suché poldre s viacerými priepustnými hrádzkami, ktorých úlohou je spomaliť odtok vody z krajiny a plnia protipovodňovú funkciu. Dočasné akumulovanie vody v hrádzkach umožňuje jej lepší priesak do pôdy čím sa dotujú podzemné vody. Správny prístup poľnohospodárskeho obrábania krajiny je tu reprezentovaný orbou po vrstevnici.

Celý 3D model demonštruje správanie krajiny po intenzívnom prívalovom daždi, kde účastníci workshopu môžu sami pozorovať vplyv vyššie uvedených pozitívnych, ale aj negatívnych vplyvov človeka na kolobeh vody v životnom prostredí.