8. Voda - nenahra...

8. Voda - nenahraditeľný zdroj pre život

  • Téma: Vodohospodárstvo
  • Miesto konania: Stará tržnica- interiér
  • Prezentuje: Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i.

Informácie

Laboratórium voda / 3. Vodné ekosystémy a biodiverzita

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v.v.i. pre návštevníkov ENV 2023 pripravia expozíciu v stánku  s  názvom „Voda – nenahraditeľný zdroj pre život“. Cieľom pripravovanej expozície bude návštevníkom ukázať, že súčasťou interdisciplinárneho krajinnoekologického výskumu je aj výskum vodných zdrojov a vodných ekosystémov. Pre dospelú populáciu  výsledky výskumu odprezentujú formou posterov, knižných publikácií, atlasových diel, časopisov, informačných letákov a brožúr. Pre mladšie vekové kategórie bude pripravený interaktívny program plný hier, zábavy a poučenia. Bude pripravený mikroskop pod ktorým uvidia vybrané druhy vodných živočíchov, cez priraďovanie obrázkov k vypreparovaným nôžkam sa oboznámia s významnými druhmi vodných vtákov,  typické rastliny a živočíchy našich vôd spoznajú cez makety vodných biotopov, zahrajú sa ekologické pexeso alebo  si poskladajú farebné puzzle. Najmenší návštevníci si v tvorivých dielňach overia svoje zručnosti v kreslení, vystrihovaní a lepení.