Posvieťme si na m...

Posvieťme si na molekuly – od jednoduchých farbív k solárnym článkom a späť

  • Téma: Iné
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta / Katedra anorganickej chémie, Laboratórium pokročilých materiálov a Chemický ústav

Posvieťme si na molekuly – od jednoduchých farbív k solárnym článkom a späť

Informácie

Molekuly absorbujúce svetlo vo viditeľnej časti optického spektra zohrávajú dôležitú úlohu v každodennom živote, či už pri vizuálnom vnímaní objektov, fotochemických procesoch (fotosyntéza), mikroskopickom zobrazovaní štruktúr, ako aj v oblasti moderných technológii, ako sú lasery, elektrooptické modulátory, organické svetlo-emitujúce diódy (OLED), optické úložné média či farbivom senzibilizované solárne články (DSSC). V rámci nášho výskumu sa venujeme hlavne dizajnu a syntéze látok s nelineárnymi optickými vlastnosťami, ktoré sú schopné pozmeniť pôvodné elektromagnetické žiarenie s vysokou intenzitou vo frekvencii, fáze alebo inej fyzikálnej charakteristike, molekulovým prepínačom ako aj vývoju zariadení, ktoré efektívne konvertujú slnečnú energiu na elektrickú. Najpoužívanejšie fotovoltaické články na trhu sú na báze kremíkových polovodičov, ktorých výroba si však vyžaduje veľké finančné náklady a je spojená s materiálovými stratami ako aj negatívnym dopadom na životné prostredie. Alternatívu v tomto smere predstavujú DSSC, ktoré ponúkajú možnosť ľahkej a lacnej výroby ako aj regenerácie. V rámci aktivít nášho stánku sa pokúsime zaujať viacerými experimentami súvisiacimi s optickými vlastnosťami rozličných farbív až po konštrukciu DSSC článkov. Okrem fotoelektrickej konverzie sa tiež pozrieme na fotochemickú a elektrochemickú premenu a ich potenciálne využitie v palivových článkoch budúcnosti.

Viac informácií nájdete na https://qchemlab.wordpress.com