SVP - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

SVP - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik spravuje zverené vodné toky a vodohospodárske diela a zodpovedne s nimi hospodári.

Z histórie SVP, š. p.

SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od 1. 7. 1997. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste Banská Štiavnica. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od 1. mája v roku 2003 z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Pôvodná zakladacia listina z 19. 12. 1996), (Zakladacia listina z 24. 4. 2007)

Hlavná náplň činnosti SVP:

  • vykonáva správu hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
  • zabezpečuje dodávku vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
  • vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, rieši úlohy počas povodňovej aktivity
  • vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
  • zabezpečuje účinnú ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
  • sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
  • vytyčuje vodnú cestu
  • realizuje dozornú činnosť v chránených vodohospodárskych oblastiach
  • udržiava dostatok vody v ekosystémoch, revitalizuje životné prostredie na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)

SVP plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie Dunaja, Povodie dolného Váhu, Povodie horného Váhu, Povodie Hrona, Povodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke cca 53 500 km (od 1.1.2020 pribudlo do správy cca 20 000km vodných tokov od ostatných správcov, najmä Lesov SR), 46 veľkých vodných nádrží a 255 ostatných vodných nádrží vrátane poldrov, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km2. 

Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.

Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.

Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.