Veda v centre: Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí /okolo nás/

29.9.2016, štvrtok, 17:00
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
vstup voľný

Hosť: Ing. Tomáš Mackuľak, PhD., Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulta chcemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave

Vo svojej výskumnej práci sa venuje monitoringu rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov  priamo v odpadových vodách odtekajúcich z čistiarní, hudobných festivalov či zdravotníckych zariadení, a následne aj možnosťou ich účinného odstránenia priamo z vôd. V súčasnosti sa výskum v oblasti monitoringu životného prostredia zameriava na výskyt mikropolutantov vo vodnom ekosystéme. Medzi najčastejšie monitorované mikropolutanty patria najmä pesticídy, liečivá, drogy, hormóny a tiež kontrastné látky či antibakteriálne prípravky používané v mnohých zdravotníckych zariadeniach. Niektoré z týchto zlúčenín sú schopné prenikať do životného prostredia a v koncentráciách už okolo 500 ng/l ovplyvňovať správanie sa niektorých vodných živočíchov či mikroorganizmov.

Téma kaviarne:

Priblížime Vám progresívne biologické a  chemické postupy,  ktoré sú schopné účinne odstraňovať nielen celý rad mikropolutantov priamo z odpadových vôd spomenutých zdrojov, ale v prípade chemických postupov ich aj účinne dezinfikovať. V prednáške sa dozvieme ako sa dá využívať monitoring hlavne legálnych a ilegálnych drog v odpadových vodách pri skúmaní spotreby jednotlivých typov drog v mestách, či napríklad  na veľkých hudobných festivaloch. Už v súčasnosti sa využívajú takto získané výsledky spolu s dotazníkmi či odbornými lekárskymi a policajnými správami pre potreby Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, ktoré každoročne monitoruje  výskyt a spotrebu drog v Európe.