Veda v centre: Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov

21.9.2016, streda, 17:00
Ponk, o.z., Východná ul. č. 10, Nitra (pod Nitrianskym hradom)
Vstup voľný

Hosť: Mgr. Imrich Jakab, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

- popularizátor vedy, GIS špecialista, didaktik ekologickej a environmentálnej výchovy,

Téma kaviarne:

Každá vedecká práca spočíva zo zbierania dát ich následného spracovania a analýz, čím sa získavajú nové hodnotné dáta, ktoré je možné ďalej spracovávať, interpretovať a vizualizovať.  Ak sa realizovaný výskum dotýka priestorových údajov, to znamená, že ak získaným dátam vieme prideliť geografickú polohu, ponúka sa možnosť použitia geografických informačných systémov (GIS).  GIS sa najčastejšie spájajú so zberom priestorových údajov a ich vizualizáciou, formou rôznorodých máp. Skutočnú silu v rukách odborných asistentov a vedeckých pracovníkov však  predstavujú priestorové analýzy. Vedieť efektívne využívať GIS za účelom riešenia priestorových analýz predstavuje pre súčasných ekológov a environmentalistov „eso v rukáve“. Vďaka nim môžeme efektívne zhodnotiť vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, manažovať využívanie prírodných zdrojov a krajinného potenciálu, hodnotiť potenciál rizikových faktorov prostredia, modelovať javy a procesy krajiny. V oblasti priestorovej ekológii hľadať súvislosti medzi živočíšnymi druhmi a miestom ich výskytu, simulovať šírenie druhov rastlín a živočíchov v závislosti od podmienok prostredia a pod.