Novinky

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska. Prostredníctvom podpory zmysluplných projektov každoročne prerozdel...

Pri kontinentálnom cestovaní by sa mali viac využívať vlaky

Pán Jiří Šilha je vedecký pracovník, astronóm, ktorý sa venuje výskumu kozmického odpadu a momentálne pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Je astronómom a členom Slovenskej a Medzinárodnej astronomickej únie IAU, expertom Slovenskej republiky pr...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vrcholná národná inštitúcia zaoberajúca sa energetikou, inováciami a technológiami. Podporuje domácnosti v energetickej úspore, hľadá nové možnosti využívania zdrojov elektriny, ponúka priestor pre spoluprácu klastrov, podporuje podnikateľov v zavádza...

Človek nemá bežne silný názor na rakety či mikroskopy

Samuel Kováčik je teoretický fyzik, dizertáciu získal na FMFI UK, odkiaľ sa pobral na Dublinský Inštitút Pokročilých Štúdií, kde získal výskumný grant od Írskej výskumnej nadácie. Vo výskume sa zaoberá modifikáciami kvantovej mechaniky, numerickými simuláciami a maticovými modelmi. Okrem toho p...

Slovensko je v rámci financovania vedy a výskumu na chvoste EÚ

Barbara Lášticová je sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka, v ÚVSK SAV, kde pracuje od roku 2001. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí konštruovanie sociálnych identív v rôznych kontextoch, medziskupinové vzťahy, politická psychológia a metodológia kvalitatívneho výskumu.  P...

Väčší rešpekt k spoločenským vedám

Fedor Gál je sociológ a prognostik. Venoval sa simulačným modelom sociálnych systémov, neskôr problémovo orientovaným participatívnym prístupom. Tvoril prognózu vedy, ktorá bola súčasťou Prognózy pre Slovensko. Od novembra 1989 do začiatku roku 1992 pôsobil v politike. Po odchode do Českej repub...